info@invataolandezacualina.nl

Whatsapp 06-47 69 69 22

Despre vocale si consoane

Vocale scurte (a, e, i, o, u) vezi Lectia 23 A1

Vocale lungi (aa, ee, oo, uu) vezi Lectia 23 A1

Sunete noi din doua vocale (au, ou, eu, ui, ei, ij, ie, oe) vezi Lectia 24 A1

Consoanele (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z) veziLectia 27 A1

Cum iti spui numele pe litere vezi Lectia 2 A1